Regulamin

Regulamin Internetowego Portalu Obsługi Mieszkańców

 e-PORTAL

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają :

a)      e-PORTAL – internetowy portal służący do udostępniania danych o opłatach za lokal mieszkalny lub użytkowy zarządzany przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie;

b)      Użytkownik – osoba zarejestrowana w module e-PORTAL;

c)      Administrator – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019516, z siedzibą w Koninie przy ul. Marii Dąbrowskiej 8.

d)      aktywacja konta Użytkownika – przyznanie Użytkownikowi loginu i hasła "startowego" umożliwiających mu korzystanie z e-PORTALu;

e)      login – ciąg znaków identyfikujący Użytkownika nadany mu przez Administratora, podawany przez Użytkownika podczas logowania do e-PORTALu;

f)       hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w procesie logowania do e-PORTALu, umożliwiający mu, w połączeniu z prawidłowo podanym loginem, dostęp do swojego konta;

2.    Rejestracja, aktywacja i prowadzenie konta Użytkownika w e-PORTALu jest bezpłatne.

3.    Dostęp do e-PORTAu jest możliwy na dowolnej przeglądarce internetowej bezpośrednio na portalu https://pgkimkonin.egranit.pl/pl/login lub za pomocą linku zamieszczonego na stronie internetowej Administratora www.pgkim.konin.pl w zakładce e-PORTAL; 

4.      Do korzystania z e-PORTALu uprawnione są wyłącznie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach zarządzanych przez Administratora.

§ 2

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-PORTAL

1.    Warunkiem przyznania Użytkownikowi uprawnień dostępu do e-PORTALu jest jego zarejestrowanie się. które Użytkownik może przeprowadzić na dwa sposoby :

a)   zdalnie, poprzez :

·      wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego do którego skrót umieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.pgkim.konin.pl w zakładce e-PORTAL;

·      zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień (zaznaczenie opcji "Akceptuję regulamin portalu i zgadzam się z jego postanowieniami" umieszczonej wraz z tekstem samego Regulaminu w e-PORTALu pod formularzem rejestracyjnym);

·      wyrażenie dobrowolnej, wyraźnej i uprzedniej zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora (zaznaczenie opcji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania e-PORTALu zgodnie z polityką prywatności" umieszczonej pod elektronicznym formularzem rejestracyjnym)

·      W celu zdalnej aktywacji konta Użytkownika niezbędne jest posiadanie i podanie przez Użytkownika adresu e-mail. W trakcie aktywacji swojego konta Użytkownik odbiera wygenerowany automatycznie przez e-PORTAL e-mail potwierdzający rozpoczęcie aktywacji jego konta na e-Portalu oraz, po zarejestrowaniu Użytkownika w systemie GRANIT jako Użytkownika internetowego, e-mail zawierający link umożliwiający pierwsze logowanie do e-PORTALu połączone z wprowadzeniem swego hasła logowania.

b)        poprzez osobiste przybycie do siedziby Administratora (Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8) z ważnym dokumentem tożsamości i wypełnienie następujących dokumentów w formie papierowej:

 - formularza rejestracyjnego;

 - formularza akceptacji niniejszego Regulaminu;

 - formularza wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania e-PORTALu.

c)        Po zarejestrowaniu przez Administratora, Użytkownik lub osoba upoważniona winna zweryfikować wprowadzone dane oraz po pierwszym zalogowaniu się do e-PORTALu zmienić otrzymane od Administratora hasło dostępu.

3.      Użytkownik zobowiązany jest przechowywać login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.

4.      W przypadku odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych zostanie on pozbawiony możliwości korzystania z e-PORTALu.

5.      Administrator zobowiązany jest do usunięcia konta Użytkownika z e-PORTALu, w tym do usunięcia z systemu danych jego dotyczących maksymalnie w terminie do 30 dni od daty:

a)   doręczenia przez Użytkownika, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oświadczenia o rezygnacji z korzystania z e-PORTALu,

b)   wygaśnięcia przysługującego Użytkownikowi prawa do lokalu,

c)    zbycia przez Użytkownika prawa do lokalu,

d)   zmiany najemcy / właściciela lokalu,

§ 3

KORZYSTANIE Z USŁUG PORTALU

1.    Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w e-PORTALu, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.

2.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-PORTALu.

3.    Administrator podejmie wszelkie dostępne mu działania, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie e-PORTALu.

4.    Administrator ma prawo po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń, zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

5.    Dane udostępnione przez e-PORTAL wprowadzane są systematycznie w czasie niezbędnym do ich opracowania i przetworzenia. Do czasu ich wprowadzenia i przetworzenia system może ujawniać dane niezaktualizowane.

 

 

 

§ 4

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłania danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych oraz łącz transmisyjnych.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora Użytkownika oraz hasła przez osoby trzecie.

§5

REKLAMACJE

1.    Użytkownicy uprawnieni są do składania reklamacji działania e-PORTALu. Reklamacje powinny być kierowane do Administratora na adres e-mail: portal@pgkim.konin.pl.

2.    Reklamacje, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wniesienie.

3.    Reklamacje wniesione przez osoby nie będące uprawnionymi Użytkownikami e-PORTALu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

4.    Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. W razie konieczności weryfikacji lub uzupełnienia reklamacji czas jej rozpoznania może ulec przedłużeniu.

5.    Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator o sposobie jej załatwienia zawiadamia osobę wnoszącą reklamację. Poinformowanie o sposobie załatwienia reklamacji następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona.

 

 § 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Internetowego Portalu Obsługi Mieszkańców e-PORTAL.

2.    W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu Administrator zamieści na stronie www.pgkim.konin.pl w zakładce e-PORTAL tekst nowego Regulaminu.

3.    Regulamin opublikowany na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl uznaje się za doręczony Użytkownikowi.

4.    Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych e-PORTAL wykorzystywane będą wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania e-PORTALu.

5.    Użytkownik przed skorzystaniem z e-PORTALu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zasadami funkcjonowania modułu informatycznego e-PORTAL.

6.    Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie nr ........................... w dniu ............. roku.

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, informuje, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, dalej jako „PGKiM Sp. z o.o.”;

2.    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel. kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;

3.    Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez PGKiM Sp. z o.o. w celu należytego świadczenia usług, wynikających z umowy z dnia 20.01.1993 r. o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Miasta Konina, umowy o zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta Konina nr 4/SL/2016-24311 z dnia 12 sierpnia 2016 r., oraz ustawy o własności lokali z 24 czerwca1994 r. i zapisów zawartych w aktach notarialnych Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń PGKiM Sp. z o.o. w postępowaniu sądowym;

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych - organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

5.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do zakończenia ewentualnego postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).

7.    Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9.    Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez PGKiM Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Regulamin Internetowego Portalu Obsługi Mieszkańców

 e-Portal zatwierdzonego Uchwałą Zarządu nr .................... z dnia ..................

 

 Konin, dnia ……………………………….

 

REZYGNACJA Z DOSTĘPU DO e-PORTALu

 

……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

 

 ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

adres lokalu, którego dane mają być usunięte z e-PORTALu

 

 ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

adres korespondencyjny

 

 ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość seria numer 

 

 ……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

PESEL osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

 

……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................…

telefon kontaktowy adres e-mail

 

 

1.    Korzystając z przysługującego mi na podstawie §2 pkt 5 Regulaminu Internetowego Portalu Obsługi Mieszkańców e-PORTAL prawa, wnoszę o usunięcia mojego konta z e-PORTALu oraz usunięcie z systemu danych osobowych dotyczących mojej osoby.

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGKiM SP. z o.o. w Koninie w celu usunięcia moich danych osobowych z Internetowego Portalu Obsługi Mieszkańców E-PORTAL.

 

 

 

 

 

 …….........................…………….................................................................................................................................................................

 Czytelny podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu / osoby upoważnionej

  PGKiM Konin sp. z o.o., 62-500 Konin, ul. M.Dąbrowskiej 8,  tel.(63) 242-82-76  sekretariat@pgkim.konin.pl